Phần A - Personal

MSSV: 1181197

Họ tên: Nguyễn Tuyên

Email: ng.tuyen79@gmail.com

Phần B – Get Method link

Phần C – Create New Product

Tên sản phẩm:
Giá sản phẩm:
 
Loại mặt hàng:
URL hình ảnh sản phẩm: